logo.png

FUROO

Privacy policy

Furoo bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze verantwoordelijke op privacy@furoo.be of www.furoo.be.

 

Verwerkingsdoeleinden

Furoo bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1
6.1.a Toestemming
6.1.b Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
6.1.c Noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting
6.1.f Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

Ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met onze partners binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Furoo bvba verbonden zijn of met enige partner van Furoo bvba.  Voor de gebruikerservaring en het verbeteren van de technologie worden er voor de mobiele app gegevens gedeeld Google LLC en Apple Inc.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  Furoo behoudt zich het recht om na vraag van schrapping de gegevens nog 14 dagen bij te houden om de verwerking mogelijk te maken.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-             zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
-             een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];
 

Om enige vorm van datalekken te vermijden vragen we hiervoor de aanvrager zich te laten legitimeren met kopie van identiteitsbewijs.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).